Polityka prywatności

Definicje

Serwis, witryna, portal, wortal, strona - Jest to tzw. strona internetowa niezależnie od sposobu jej nazwania zazwyczaj dostępna prze protokół HTTP, HTTPS lub inny przeznaczony do jej obsługi stosująca niniejszą politykę prywatności. Serwisem w szerszym znaczeniu na potrzeby niniejszej polityki prywatności można nazwać usługi i strony konkretnego operatora który jest właścicielem w/w usług/serwisów/stron WWW których dotyczy i/lub które obejmuje niniejsza polityka prywatności w zakresie odpowiadającemu części w której niniejsza polityka obejmuje w/w usługi/serwisy/strony WWW. Serwisy różnych operatorów a także niniejszy serwis na którym opublikowana jest niniejsza polityka prywatności to odrębne serwisy.

Operator - Jest to właściciel, podmiot lub osoba prawna która zarządza i/lub posiada prawa do danego serwisu i/lub jest właścicielem danego serwisu który wykorzystuje niniejszą politykę prywatności. Może być to osoba fizyczna, instytucja, firma lub ktokolwiek korzystający w swoim serwisie z niniejszej polityki prywatności.

Podstrona - Dział, sekcja, element serwisu lub inna część serwisu będąca jego integralną częścią potocznie zwana podstroną.

Pliki cookies, cookie (tzw. "ciasteczka") - stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te mogą w zależności od serwisu zawierać dodatkowe informacje głównie techniczne jak ograniczenia do protokołu HTTP/HTTPS, ścieżki dostępu itp. jak i inne podobne dane. Na potrzeby niniejszej polityki do pojęcia cookie zostają włączone localStorage, sessionStorage oraz podobne mechanizmy składowania danych w przeglądarce użytkownika.

localStorage, sessionStorage, Local Storage Object (LSO) - działa podobnie jak cookies jednak jest to zupełnie co innego w rozumieniu technicznym. Mechanizmy te umożliwiają podobnie jak cookies przechowywanie danych na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i na potrzeby niniejszej polityki będą określane mianem cookies/cookie. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy, zaś dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa/serwis działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Przeglądarka internetowa, program kliencki - program/aplikacja zainstalowana na urządzeniu użytkownika za pomocą której użytkownik nawiązuje połączenie z serwisem i/lub korzysta i/lub próbuje skorzystać z serwisu w tym uzyskać dostęp do treści zawartych w serwisie.

Urządzenie użytkownika - jest to sprzęt np. komputer, telefon, tablet itp. a także każde inne dowolne urządzenie umożliwiające nawiązanie połączenia z serwisem które użytkownik wykorzystuje lub wykorzsytał do tego celu.

Wypowiedź, materiał przekazany przez użytkownika - Dowolna treść lub plik przekazany/przesłany przez użytkownika do serwisu.

Użytkownik - osoba fizyczna, firma, instytucja, dowolna osobowość prawna, lub ktokolwiek kto korzysta, skorzystał, usiłował lub usiłuje skorzystać z serwisu w sposób pośredni lub bezpośredni.

Art. 1. - Wstęp

Operator serwisu który zdecyduje się wykorzystać niniejszą politykę prywatności zobowiązuje się do jej przestrzegania oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa danych użytkowników. Niniejsza polityka prywatności jest uniwersalną podstawą, którą można rozbudować o dodatkowe przypisy publikując je na podstronach serwisu który wykorzystuje niniejszą politykę oznaczonych jako polityka prywatności i/lub cookies. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oprogramowania (przeglądarki internetowej) w pełni obsługującej serwis, tj. nowoczesnej przeglądarki internetowej wspierającej standardy i technologie jakie wykorzystuje serwis. Jeśli oprogramowanie użytkownika (przeglądarka internetowa) nie obsługuje pełni serwisu użytkownik korzysta z serwisu na wyłączną własną odpowiedzialność. Użytkownik zobowiązuje się również do zapoznania z regulaminami dotyczącymi pośrednio lub bezpośrednio użytkownika opublikowanych na serwisie z którego korzysta użytkownik.

Art. 2. - Dane dobrowolnie i świadomie przekazywane przez użytkownika do serwisu

 1. Wszelkie dane, w tym dane logowania i konta użytkownika oraz dane powiązane z kontem użytkownika, a także dane przekazywane przez użytkownika nie będące powiązane z kontem użytkownika są przechowywane w możliwie najbezpieczniejszy sposób z zachowaniem wszelkich dostępnych dla danego serwisu środków bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, zarazem z nastawieniem na zachowanie maksymalnej wygody użytkownika przy korzystaniu z serwisu,

 2. W przypadku skasowania konta użytkownika, kasowane są wszelkie dane które są możliwe do skasowanie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zarazem nie wpływające na poprawność działania serwisu oraz nie zakłócające rzetelności oraz jasności przekazu informacji prezentowanych w serwisie na co użytkownik wyraża zgodę. Informacje powstałe na skutek działania użytkownika, a także informacji pośrednio lub bezpośrednio mające znaczenie dla funkcjonowania serwisu powstałe w skutek korzsytania użytkownika z serwisu mogą zostać zachowane (np. posty na forum, komentarze, logi itp.) na co użytkownik wyraża zgodę.

 3. W przypadku gdy użytkownik dokonuje transakcji za pośrednictwem serwisu (o ile serwis świadczy tego typu usługi oraz posiada w/w funkcjonalność), np. zakupu w sklepie internetowym, zamówienia usługi itp. mogą być zbierane dane niezbędne w celu poprawnej realizacji transakcji, zamówienia złożonego przez użytkownika lub świadczenia zamówionej usługi przez użytkownika.

 4. W przypadku braku możliwości skasowania danych użytkownika z powodu obowiązujących przepisów nakazujących ich zachowanie w momencie żądania skasowania w/w danych przez użytkownika, dane te nie zostaną skasowane na co użytkownik wyraża zgodę.

 5. Użytkownik korzystając z serwisu oraz publikując na nim wypowiedzi oraz materiały ponosi za nie pełną oraz wyłączną odpowiedzialność co przyjmuje do wiadomości oraz zobowiązuje się korzystać z serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz regulaminami serwisu i niniejszą polityką prywatności.

 6. Użytkownik publikując wypowiedzi oraz materiały (np. posty, komentarze, artykuły, materiały graficzne, multimedialne, pliki itp.) zarazem przekazuje niewyłączne prawa autorskie do opublikowanych przez siebie w/w wypowiedzi/materiałów operatorowi serwisu, w szczególności prawo do powielania, kopiowania, odsprzedaży, modyfikacji, kasowania itp. oraz oświadcza że posiada do opublikowanych wypowiedzi/materiałów pełne prawa prawa autorskie oraz ponosi za nie pełną oraz wyłączną odpowiedzialność, a także ma pełne prawo do ich publikacji.

 7. Żądanie skasowania danych użytkownika jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usługi (np. danych logowania) użytkownikowi żądającemu skasowania danych niezbędnych do świadczenia usługi w ramach lub za pośrednictwem serwisu korzystającego z niniejszej polityki prywatności i/lub dostępu do części funkcjonalności serwisu (np. możliwości logowania się) i/lub realizacji zamówienia złożonego przez użytkownika. W przypadku żądania skasowania danych przez użytkownika konto użytkownika jest zawieszane lub kasowane w zależności od możliwości technicznych serwisu, zaś wszelkie dane powiązane z kontem (w tym hasło do konta) które wedle obowiązujących przepisów powinny zostać skasowane zostają skasowane na wyłączną odpowiedzialność użytkownika co użytkownik przyjmuje do wiadomości. W przypadku gdy obowiązujące w momencie żądania skasowania danych przez użytkownika przepisy uniemożliwiają skasowanie danych, dane te mogą nie być skasowane zgodnie z obowiązującymi przepisami co użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę.

 8. Serwis nie zbiera danych osobowych gdy nie jest to niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisu, jego bezpieczeństwa lub świadczenia usług itp. z których korzysta lub chce skorzystać użytkownik za pośrednictwem serwisu lub serwisów pośrednich (np. systemów płatności w celu identyfikacji wpłat).

 9. Wszelkie dane po za danymi automatycznie przekazywanymi przez urządzenie użytkownika (przeglądarkę internetową) przekazywane są dobrowolnie przez użytkownika za jego pełną zgodą i wyłącznie na skutek działań podjętych przez użytkownika, żaden użytkownik nie jest zmuszany do przekazywania w/w danych oraz czyni to wyłącznie dobrowolnie. Kwestie danych zbieranych automatycznie reguluje dalsza część niniejszej polityki prywatności zawarta w art. 3 poniżej.

 10. Użytkownik poświadcza że korzysta z serwisu w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania.

 11. Dane przekazane do wyszukiwarki mogą posłużyć do ulepszania systemu wyszukiwarki w tym nauki systemu wyszukiwarki w celu dostarczania bardziej trafnych wyników wyszukiwania, to samo dotyczy innych elementów serwisu i usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

 12. W przypadku gdy serwis posiada funkcjonalność zwaną PW, PM, prywatne wiadomości, prywatna rozmowa itp. (funkcjonalność często spotykana w przypadku forum internetowego) wiadomości te mogą w zależności od serwisu i jego wewnętrznych regulacji nie zostać uznane za prywatne a za informację publiczną. Zastrzega się przy tym że tego typu sytuacje powinny być wybiórcze w przypadku uzasadnionego podejrzenia łamania regulaminu serwisu lub niniejszej polityki prywatności, w szczególności w działaniu użytkownika na szkodę serwisu i/lub innego użytkownika, spamu, niedozwolonej reklamy, propagowania przemocy, łamania prawa, wprowadzania innych użytkowników w błąd itp. z zastrzeżeniem możliwości wybiórczej kontroli w/w wiadomości użytkowników. Zapis ten nie dotyczy kont e-mail jeśli serwis takie udostępnia. Regulacja poczty e-mail musi zostać zawarta w odrębnym regulaminie niezwiązanym z niniejszą polityką prywatności, jednak niniejsza polityka prywatności wybiórczo reguluje podstawową ochronę poczty e-mail w przypadku gdy serwis udostępnia usługę poczty e-mail w art. 5.

 13. Informacje zawarte w przesłanych danych (w tym. Postach, artykułach, komentarzach itp.) na serwisie zamieszczone przez użytkownika są zgodne z opinią tego użytkownika. Opinie wyrażone przez społeczność serwisu w tym przez użytkownika (np. na forum, w komentarzach, w artykułach itp.) lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią wydawcy serwisu/operatora. Wydawca serwisu/operator (wraz redakcją i pracownikami jeśli takowych posiada) nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy oraz treści przez użytkowników i klientów serwisu/operatora. Operator zastrzega że kupujący (użytkownik) powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze jeśli transakcja dotyczy osoby/użytkownika/firmy nie powiązanej z operatorem serwisu. Serwis przykłada między innymi dużą wagę do uwierzytelnienia reklamodawcy, lecz nie możemy odpowiadać za postępowanie reklamodawców. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za wiarygodne tylko w momencie publikacji, choć serwis/operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niepoprawne dane reklamodawcy, zaś pełną i wyłączną odpowiedzialność ponosi reklamodawca.

Art. 3. - Polityka cookies, localStorage, sessionStorage i innych mechanizmów automatycznego składowania danych na urządzeniu użytkownika i/lub przekazywanych przez użytkownika automatycznie

 1. Serwis może zbierać w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies i dane przesyłane i/lub udostępnione przez przeglądarkę użytkownika, w tym serwis może zbierać w sposób automatyczny dane takie jak adres IP i/lub inne dane dostępne po nawiązaniu połączenia przez użytkownika z danym serwisem w celach umożliwiających personalizację serwisu włączając w to połączenia tzw. long polling oraz usługi strumieniowe wcześniej nawiązane lub uruchomione przez użytkownika itp., dane niezbędne do poprawnego funkcjonowaniea serwisu i/lub w celach lepszego dopasowania treści serwisu w tym treści reklamowych oraz statystycznych. Dane te mogą być również zbierane w celu wyeliminowania nadużyć ze strony użytkowników, celach statystycznych, marketingowych, personalizacji, pamiętania preferencji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, innych użytkowników serwisu jak i samego serwisu, a także w celach poprawy jakości treści prezentowanych w serwisie.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu, w szczególności pliki tekstowe itp.. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania (TTL - Czas życia, tzw. time to life) ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer lub ciąg znaków. Pliki te mogą w zależności od serwisu zawierać dodatkowe informacje głównie techniczne jak np. ograniczenia do protokołu HTTP/HTTPS, ścieżki dostępu itp. Pliki te zazwyczaj przechowują dane w postaci klucz-wartość, jednak nie koniecznie zawsze w tej postaci, dane przechowywane są w postaci możliwie najmniej uciążliwej dla użytkownika zachowując funkcjonalność serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator danego serwisu który skorzystał z niniejszej polityki prywatności lub serwisy/firmy współpracujące z operatorem w/w serwisu np. dostaczające statystyki zewnętrzne, systemy płatności, zewnętrzne usługi wykorzystywane przez serwis itp..
 4. Pliki cookies wykorzystywane są lub mogą zostać wykorzystane w celu:
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) i "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub wygaśnięcia czasu ważności (życia), mogą one również wygasnąć np. w momencie opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika w przypadku braku zdefiniowanego czasu życia (TTL). "Stałe" pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika (zazwyczaj przeglądarce interentowej) przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 7. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie (z automatu, automatycznie po instalacji) dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie dobrowolnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies z zastrzeżeniem że w ten sposób rezygnują z części funkcjonalności, zaś ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób aby blokowały automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Wszelkie szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika (przeglądarki internetowej).
 8. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu, co w efekcie może doprowadzić do niepoprawnego działania serwisu, przy czym zastrzega że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niepoprawne działanie serwisu wywołane wyłączeniem obsługi cookies oraz mogące wyniknąć z przechowywanych plików cookies.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w dokumentacji oprogramowania użytkownika lub w odpowiedniej sekcji w menu przeglądarki internetowej.
 11. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przesyłanie cookies zobowiązany jest wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internatowej z której korzysta lub do nie korzystania z serwisu.
 12. Informacje o sposobach wyłączenia obsługi cookie są dostępne w art. 6. Postanowienia końcowe i/lub w dokumentacji oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika umożliwiającego korzystanie z serwisu (przeglądarki internetowej).

Art. 4. - Gromadzenie i wykorzystywanie danych podstawowych otrzymanych automatycznie przekazywanych automatycznie

Art. 4.1. - Gromadzenie danych podstawowych otrzymanych automatycznie przekazywanych automatycznie

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką większości serwisów (stron WWW) przechowuje zapytania HTTP/HTTPS kierowane do serwera na którym się znajduje, co w praktyce oznacza że serwis zna publiczne adresy IP z których użytkownicy przeglądają treści serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Serwis zna również dane takie jak: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły podczas realizacji transakcji HTTP/HTTPS, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika czyli tzw. referer link - jest on zazwyczaj przekazywany w przypadku gdy przejście nastąpiło przez odnośnik (tzw. link), informacje o przeglądarce użytkownika, oraz ewentualne pozostałe dane przekazywane standardowo w trakcie nawiązywania połączenia z serwerem przez przeglądarkę użytkownika oraz dane mogące zostać przekazane dodatkowo w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu np. rozdzielczość użytkownika, system operacyjny itp.

Dane te standardowo nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu z zastrzeżeniem że serwis ma prawo w miarę możliwości technicznych identyfikować te dane z posiadaną bazą użytkowników i/lub wykorzystywać je do celów identyfikacji użytkowników nie posiadających konta w serwisie w celach statystycznych oraz marketingowych a także w celu poprawy działania serwisu oraz poprawnego świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem serwisu jak i zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu w tym bezpieczeństwa użytkowników serwisu jak i samego serwisu w tym serwisów/firm partnerskich. Dodatkowo dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, pliki z logami mogą być przetwarzane w celu określenia które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW/rozdzielczości/systemy operacyjne/inne parametry ważne do poprawnego funkcjonowania serwisu są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Art. 4.2. - Wykorzystywanie danych podstawowych otrzymanych automatycznie przekazywanych automatycznie

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem, siecią oraz serwisom/firmom partnerskim jeśli jest to niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisu w pełnej funkcjonalności, a także uprawnionym organom państwowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem, logi te mogą być również wykorzystywane w calach statystycznych oraz marketingowych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Dane te w razie potrzeby mogą służyć również w celu identyfikacji użytkownika mającej na celu podnoszenie jakości obsługi użytkownika przez serwis, a także podnoszeniu jakości usług/oferty oferowanej przez serwis, jak i treści opublikowanych za pośrednictwem serwisu.

Art. 5. - Ochrona poczty e-mail i danych osobowych

 1. Art. 5. dotyczy tylko serwisów które świadczą usługę polegającą na udostępnianiu użytkownikowi poczty e-mail i/lub zbierających dane osobowe z wyłączeniem punktów które dotyczą usług nieświadczonych przez serwis operatora.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do nie rozsyłania spamu oraz wykorzystywania poczty e-mail zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z odpowiednim regulaminem danego serwisu który reguluje zasady korzystania i obsługi poczty e-mail udostępnionej przez dany serwis.

 3. W przypadku wykrycia rozsyłania spamu przez automatyczne systemy kontrolne lub po otrzymaniu stosownego zgłoszenia, operator może ograniczyć lub zablokować dostęp do poczty e-mail bez konsekwencji na czas uznany przez operatora za stosowny i/lub skasować konto e-mail bez uprzedzenia użytkownika w sytuacji stwierdzenia naruszenia niniejszej polityki prywatności lub regulaminów które obejmują użytkownika w danym serwisie.

 4. Jeśli serwis zbiera dane osobowe zobowiązany jest do przechowywania ich z najwyższą starannością oraz zgodnie z aktualnymi przepisami. Użytkownik zaś zobowiązany jest o dbanie aby dane osobowe przekazane do serwisu były zawsze aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, za co użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. Zapis ten dotyczy tylko sytuacji w której serwis zbiera dane osobowe w oficjalny sposób.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, korekty oraz usunięcia danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wszelkimi skutkami jakie w/w czynności mogą wywołać, w tym skutki prawne podjętych przez użytkownika działań i wydanych dyspozycji odnośnie zarządzania swoimi danymi osobowymi, za swoje działania oraz decyzje odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

 6. Serwis/Operator zobowiązany jest w najlepszy możliwy dla siebie sposób chronić dane osobowe użytkownika oraz informować go o ile to możliwe o ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa jego danych osobowych a także w najlepszy możliwy dostępny sposób zapobiegania w/w sytuacjom.

 7. Dane osobowe są chronione szczególną troską oraz przechowywane zgodnie z aktualnymi przepisami oraz sprawdzonymi trendami ochrony danych osobowych będących w zasięgu operatora/serwisu.

 8. Dane osobowe przesyłane do serwisu/operatora i/lub aktualizowane i/lub kasowane są wyłącznie na zlecenie i/lub pod wpływem wydanych dyspozycji przez użytkownika w tym wydanych zdalnie z uwzględnieniem serwisu. Przy czym użytkownik przyjmuje do wiadomości że jego dane osobowe podlegają starannej ochronie, zaś do użytkownika należy dbałość o ich aktualność oraz zlecenie ich skasowania wywiera skutki wyłącznie zw skutek zlecenia użytkownika, tak samo jak dostarczenie danych do serwisu/operatora następuje wyłącznie z powodu dobrowolnego ich przekazania przez użytkownika serwisowi/operatorowi.

 9. Operatorowi/serwisowi przysługuje prawo skasowania danych osobowych użytkownika zgodnie z aktualnymi przepisami po uprzednim poinformowaniu o tym użytkownika również w formie elektronicznej, przy czym samo wysłanie informacji w formie elektronicznej zostaje uznane za doręczone użytkownikowi. W przypadku gdy użytkownik narusza niniejszą politykę prywatności oraz regulamin serwisu/operatora, ten ma prawo skasować dane osobowe użytkownika wraz z zablokowaniem i/lub skasowaniem konta w/w użytkownika bez ostrzeżenia oraz bez żadnych konsekwencji.

 10. Art. 5 dotyczy tylko sytuacji w których serwis zbiera i/lub wykorzystuje dane których tyczy się w/w artykuł.

Art. 6. - Postanowienia końcowe

 1. Uniwersalna polityka cookies i prywatności dostępna i wykorzystywana jest zarówno na tej stronie jak i stronach innych operatorów, firm i osób prywatnych oraz powstała w celu ułatwienia oraz standaryzowania informowania użytkownika o plikach cookies i polityce prywatności w celu spełnienia wymogów ustawy. Wszelkie ewentualne roszczenia należy kierować do operatora danego serwisu.
 2. Skorzystanie z niniejszego serwisu w serwisie operatora wymaga wcześniejszej zgody operatora niniejszego serwisu na którym opublikowany jest serwis dostarczający niniejszą politykę pruwatności, wszelkie serwisy korzystające z niniejszej ustandaryzowanej polityki cookie i prywatności są niezależne od niniejszego serwisu i nie są jego częścią.
 3. Jeśli w serwisie operatora dostępna jest odrębna polityka cookie i/lub prywatności, zapisy tej polityki jak i regulaminów są nadrzędne nad zapisami niniejszej polityki cookie i prywatności oraz są brane w pierwszej kolejności pod uwagę lub nadpisują postanowienia niniejszej polityki.
 4. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę sporej części funkcjonalności dostępnej na większości serwisów, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

 5. Niniejsza polityka cookie i prywatności została stworzona z myślą o standaryzowaniu polityki cookie oraz polityki prywatności dla szerszego grona stron w tym wielu różnych operatorów tych serwisów aby ułatwić im dostosowanie serwisów do zmian prawnych które obowiązują od 22.03.2013 roku w polskim prawie telekomunikacyjnym. Implementacja niniejszej polityki cookie oraz polityki prywatności została przygotowana w sposób prosty oraz łatwy do wdrożenia zaś serwisy oraz operatorzy którzy z niej korzystają zobowiązani są do jej przestrzegania oraz ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu odstępstw od regulacji w niej zawartych.

 6. Wszelkie komunikaty informacyjne, w tym komunikat o korzystaniu z cookis użytkownik może wyłączyć na pewien okres czasu lub do wygaśnięcia/usunięcia blokady wyświetlania włączonej przez użytkownika.

 7. W przypadku gdy użytkownik korzysta z urządzenia (przeglądarki internetowej) do którego dostęp ma lub będzie mieć więcej użytkowników, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o odczytanej informacji dotyczącej cookis lub usunięciu blokady wyświetlania komunikatu z informacją o wykorzystywaniu cookis przez serwis. Niedopełnienie tego obowiązku przez użytkownika przenosi odpowiedzialność mogącą wyniknąć z niedostarczenia przez serwis w/w informacji wyłącznie na użytkownika.

 8. W przypadku gdy niedostarczenie w/w informacji zawartej w punkcie 7 art. 6 będącej następstwem przestrzegania przepisów których dotyczy również art. 3 wyniknie z błędów nie zawinionych przez serwis i/lub użytkownika, na skutek wadliwego oprogramowania (błędu w programie/aplikacji serwisu lub użytkownika, np. przeglądarki użytkownika, systemu CMS serwisu, a także siły wyższej), nikt nie ponosi odpowiedzialności z powodu niedostarczenia w/w wiadomości. Uznaje się za niemożliwy do przewidzenia błąd lub siłę wyższą uniemożliwiającą dostarczenie w/w informacji mogący wyniknąć z w/w przyczyn oraz niemożliwych do przewidzenia błędów będących następstwem zmian lub aktualizacji oprogramowania serwisu i/lub użytkownika, awarii a także powstały po stronie osób trzecich w tym dostawców łącz internetowych, przez co niedostarczenie tej wiadomości zostaje uznane za spowodowane siłą wyższą niemożliwą do przewidzenia. Tym samym po wykryciu wady należy podjąć czynności mające na celu w miarę możliwości niezwłocznie usunąć lub doprowadzić do usunięcia w/w wady. Tym samym użytkownik oświadcza że nie będzie instalować oprogramowania (w tym dodatków/pluginów itp. do oprogramowania np. przeglądarki internetowej w tym nie aktywowania u swojego dostawcy internetowego lub pośrednich urządzeniach filtrów mających spełniać w/w zadanie) za pomocą którego korzysta z serwisu mającego na celu ingerencje w oryginalną treść przekazywaną przez serwis, w tym systemów blokowania reklam które mogą w sposób bezpośredni lub pośredni doprowadzić do wadliwego działania serwisu co w następstwie może doprowadzić do nie wyświetlenia w/w informacji, za co użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność.

 9. Używanie plików cookie jest ograniczone do minimum w miarę możliwości przy zachowaniu wszelkich niezbędnych oraz znaczących funkcji i funkcjonalności serwisu stosującego niniejszą politykę prywatności.

 10. Wszelkie zmiany w niniejszej polityce prywatności będą publikowane na niniejszej stronie, przy czym użytkownik zobowiązuje się do samodzielnej weryfikacji zmian niniejszej polityki bezpieczeństwa.

 11. Użytkownik zobowiązuje się również do bezwzględnego przestrzegania regulaminów serwisów korzystających z niniejszej polityki prywatności. W przypadku gdy użytkownik łanie niniejszą politykę prywatności i/lub regulamin danego serwisu, może zostać zablokowany i/lub skasowany i/lub zabanowany zgodneie z dostępnymi środkami technicznymi bez ostrzeżenia oraz bez żadnych konsekwencji co przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę.

 12. Jeśli któryś z zapisów niniejszej polityki prywatności jest w sprzeczności z przepisami prawa polskiego, należy go traktować tak jak by część sprzeczna z w/w przepisami prawa nie była zawarta w niniejszym regulaminie.